THE BLUE VEIN SOCIETY VERSION 3

Projektrummet

14  – 31 januari 2010

Cecilia Germain

Cecilia Germain har i sitt konstnärliga arbete under senast åren intresserat sig för särskiljandets mekanismer, det ibland omedvetna dyrkandet av ursprunget och vad medvetenheten om det förflutna skapar hos oss. Hon har undersökt spår av kolonialismens strukturer i Skandinavien, ”bland”raser och blandkulturer som uttryck för den ”nya” tidens eklekticism. Intresset kring dessa ämnen går att härleda till hennes egen mångkulturella bakgrund, där hon hela tiden, indirekt medvetandegörs om dessa frågor genom omgivningens frågor om hennes ursprung. Konstverken som produceras utifrån tankar kring dessa fenomen har tagit sig varierade uttryck som. installationer av olika slag, fiktiva arkiv, små fiktiva museum, skapandet av fiktiva andliga och ideologiska rörelser med syfte att infiltrera i ”verkligheten” och skapa förändringar. Det fiktiva som konstnärligt uttryck har legat nära till hands på grund av hennes intresse för mytiska och historiska världar. Historien antas vara ”sann”, men lika ofta som vi kan bevisa sanningar i den, lika många ”sagor” bjuder den in till att berätta. Att låta fiktiva berättelser bygga vidare på redan ”existerande” händelseförlopp är ett sätt ifrågasätta begrepp som ”sanning”, att visa att historien inte bara är, att den (kan) skapas (av någon), och att vem som helst skulle kunna vara med och påverka detta skeende.

I Studio 44:s projektrum kommer en ny version av verket ”The Blue Vein Society” visas. Installationen tar avstamp ur ett hemligt sällskap som funnits i Nya världen mellan sent 1700tal till 1920 talet. Medlemmarna var slavättlingar med mycket ljus hud, som förväntades fortplanta sig inom gruppen för att föra vidare den svarta ”essensen” dold under vit hud.

  • MAIL konstnären

  • HEMSIDA

  • PDF med info