SJUKDOM

20 november – 5 december 2004

Leif Elggren
Carin Ellberg
Yngve Rådberg
Sten Hansson
Cristian Cavalin
Tilda Lovell
Per Nicklasson
Amalia Åhrfeldt
Helena Mutanen
Peter Swedberg
Stina Stigell
Daniel Rosentahl
Cristian Rieloff
Nongkran Panmankgol
Hanna Beling
Petter Telje
Fågelpingis
Helena Boberg
elever från Kungl. Konsthögskolan

En samlingsutställning kring ämnet sjukdom

med ett 30-tal deltagande konstnärer. De deltagande konstnärerna kommer att närma sig tematiken kring detta ämne utifrån vitt skilda perspektiv, utgångspunkter, material och utryck. Vår förhoppning är att nya sammanhang och nya vinklingar på ämnet sjukdom och skall uppstå när olika konstnärers idéer och arbete runt det möts. Utställningen springpunkt är tidningen ”Sjukdom” (ansvarig utgivare Michael Lundberg) med olika konstnärers arbete kring detta ämne.

Curatorer:
Michael Lundberg
Måns M. Müllner

De deltagande konstnärerna kommer att närma sig tematiken kring detta ämne utifrån vitt skilda perspektiv, utgångspunkter, material och utryck. Vår förhoppning är att nya sammanhang och nya vinklingar på ämnet sjukdom och skall uppstå när olika konstnärers idéer och arbete runt det möts. Utställningen springpunkt är tidningen ”Sjukdom” (ansvarig utgivare Michael Lundberg) med olika konstnärers arbete kring detta ämne.

Vad innebär sjukdom i djupare filosofisk mening? Är det en social konstruktion? Kanske lever vi i själva verket i sjukdomen? Är det våra egna förträngningar av vad vi inte vill veta? Vi vill erbjuda ett alternativ till den gängse föreställningen om vad som är friskt ”sunt”, bryta den konventionella bilden av var gränsen går mellan det friska och det sjuka, vad är egentligen vad. Det bör kanske i sammanhanget nämnas att projektet bygger på egna (curatorernas) erfarenheter av psykisk (psykoser) och fysisk (barncancer) sjukdom. Sjukdom innebär isig ett utanförskap, men man kan fråga sig från vad. Är det möjligen så att samhället påtvingar oss ett kollektivt tänkande, att vi fråntas vår rätt till eget skapande? Dagens marknadstänkande resulterar kanske i hat, självförakt och andra mindre angenäma känslor som förpassar oss till en beroendesituation av de normer som samhället ställer upp.Vi intresserar oss inte i projektet för den rådande uppfattningen om vad sjukdom är, vi vill istället visa på alternativa synsätt i polaritet till samhällets dogmatiska synsätt på ämnet. Projektets avsikt är att tänja på de rådande gränserna och fritt röra sig mellan det ”sjuka” och det ”friska”. Är en sjuk människa inte verklig, upplever inte en sjuk människa verkligheten utifrån eller kanske snarare inifrån sig själv som alla andra, vad är egentligen subjektivt eller objektivt.

Sjukomen är både förtingligad och sublimerad. Kan det vara viktigt att vara sjuk eller är det oväsentligt, identifikation eller avståndstagande. Projektet ”sjukdom” närmar sig ovan nämnda frågeställningar utifrån olika utgångspunkter och ingångar till temat. Utställningen kommer att fungera som en händelse (jämför t.ex. med happening) där olika utryck och media möts – bild, tredimensio-nella verk, ord (poesi), video och performance kommer att sammanblandas. Utställningen är tänkt att vara en plats för möten mellan de deltagande konstnärerna och publik. De som deltar, utställare och åskådare, kommer att mer eller mindre intuitivt närma sig problematiken kring sjukdomen
och nya sammanhang, möjligheter och tankar kring temat kommer förhoppningsvis att uppstå.

Vi vill inte ifrågasätta utan snarare öppna en dörr och möta andra i en liknande eller olik situation som förhoppningvis kan känna igen sig i den problematik de flesta känner inför sig själva. Viljan att undersöka och trancendera ämnet finns redan hos initiativtagarna.